Simons Society of Fellows Alumni Symposium - Flatiron Building - NYC - 2021