2023 Simons Society of Fellows Alumni Symposium - FlatIron Institute - NYC2023 SCGB SURF Symposium - Simons Foundation - NYC - 2023Journeys Through Ciencia - Simons Foundation - NYC - 2022Simons Society of Fellows Alumni Symposium - Simons Foundation - NYC - 2022Simons Society of Fellows Alumni Symposium - Flatiron Building - NYC - 2021