Journeys Through Ciencia - Simons Foundation - NYC - 2022Simons Society of Fellows Alumni Symposium - Flatiron Building - NYC - 2021Simons Society of Fellows Alumni Symposium - Simons Foundation - NYC - 2022